Bli medlem

Till medlem väljs legitimerad läkare, blivande läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för försäkringsmedicinens närstående verksamhet. Som medlem kan du logga in och läsa verksamhetsberättelser, protokollutdrag, remissvar, yttranden angående arbetsskador, sjukskrivningar eller andra speciella försäkringsmedicinska ämnesområden, ta del av försäkringsmedicinska publikationer i Sverige m.m. Du får även närvara på de möten vi anordnar.

Skicka din ansökan till Bengt Samuelsson (bengt.samuelsson@hotmail.com). I ansökan anger du, förutom personuppgifter, även bostadsadress och telefonnummer samt vilken anknytning du har till försäkringsmedicin.
Medlemskapet kostar 300 kr/år och Sällskapets postgiro är 1393558-0.

Välkommen med din medlemsansökan till ordförande för Sällskapet!