Stadgar

Stadgarna är slutligt beslutade vid årsmötet i mars 2002 samt ändringar vid årsmötet 2008 är feta och kursiverade.

§1 Ändamål
Sällskapets ändamål är att främja försäkringsmedicinens utveckling vad avser forskning, utbildning och praktisk verksamhet.

§2 Organisation
Årsmötet utgör sällskapets högsta beslutande organ.

Styrelsen handhar den omedelbara ledningen av sällskapets verksamhet och utgör sällskapets högsta beslutande organ under tiden mellan två årsmöten.

§3 Medlemskap
Till medlem kan väljas legitimerad läkare, blivande läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för försäkringsmedicinen närstående verksamhet.

Styrelsen beslutar om och beviljar medlemskap efter skriftlig ansökan.

Medlem som önskar utträda ur sällskapet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

Medlem som inte erlagt årsavgift före verksamhetsårets utgång anses ha utträtt ur sällskapet.

Medlem som bedöms motverka eller skada sällskapet kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av årsmöte efter förslag från styrelsen. För beslut om uteslutning krävs två tredjedels majoritet.

§4 Årsmöte

Kalenderår utgör verksamhetsår och årsmöte skall hållas före april månads utgång. Motioner ska vara lämnade senast sex veckor före årsmötet för behandling och yttrande av styrelsen. Kallelse och övriga handlingar till årsmötet ska sändas ut minst 14 dagar före årsmötet. Vid årsmötets förhandlingar har alla medlemmar rätt att delta enligt regler beslutade på årsmötet. Vid årsmöte bör bland annat följande ärenden förekomma:

 • Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 • Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
 • Val av protokollsjusterare
 • Val av rösträknare
 • Styrelsens verksamhetsberättelse och eventuella beslut i anledning härav
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Behandling av motioner
 • Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 • Val av styrelse
 • Val av revisorer och ersättare
 • Val av valberedning och ersättare
 • Val av stipendie- och anslagskommittéVid extra årsmöte får endast sådant ärende, som angivits i kallelsen tas upp till beslut.
 • Beslut om årsavgift

§5 Styrelse
Styrelsen ska bestå av ordförande och minst fem ordinarie ledamöter.

Ordförande väljs för ett år och övriga ledamöter för två år, växelvis så att tre väljs vid varje årsmöte.

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Det åligger styrelsen att:

 • I alla avseenden verka för sällskapets ändamål enligt § 1.
 • Förvalta sällskapets tillgångar och gemensamt ansvara för dessa.
 • Hålla revisorer och valberedning informerade om verksamheten.

Styrelsen ska utlysa extra årsmöte om minst 10 medlemmar inkommer med motiverad begäran.

§6 Stipendie- och anslagskommitté
Kommittén bereder av styrelsen utlysta stipendier och anslag samt lämnar styrelsen förslag till beslut om utdelning.

§7 Valberedning
Valberedningen ska bestå av sammankallande och ytterligare två personer jämte ersättare.

Det åligger valberedningen att:

 • Under verksamhetsåret följa sällskapets arbete
 • I kontakt med medlemmarna få fram förslag på kandidater
 • Informera föreslagna kandidater om uppdragets innebörd
 • Senast 14 dagar före årsmöte sända ut sitt förslag

§8 Omröstning
Vid omröstning har varje medlem eller ledamot en röst. Röstning sker öppet om inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Vid sluten röstning och vid personval sker dock avgörande genom lottning.

§9 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske efter beslut på sällskapets årsmöte. Förslag till stadgeändring ska bifogas kallelsen till mötet. För beslut om ändring krävs två tredjedels majoritet.

§10 Upplösning
Förslag till upplösning av FMS ska inlämnas till styrelsen, som beslutar om förslaget skall tas upp vid ordinarie årsmöte eller vid ett extra årsmöte. I det fall ordinarie årsmöte skall kunna beakta förslaget måste det vara väckt 6 veckor före det ordinarie mötet. Sällskapets tillgångar tillfaller den organisation som årsmötet med kvalificerad majoritet beslutar.